پرسش و پاسخ های علمی

در مهندسي ژنتيك چگونه انسولين در سلول هاي باكتري كه پروكاريوت اند و اينترون واگزون ندارند ، بيان مي شود ؟

براي اين كار از روي RNA بالغ كه اينترون ندارد DNA مي سازند واز آن استفاده مي كنند .

آیا سلولهای ماهیچه ای و سلول عصبی پس از دوران جنینی دیگر تقسیم نمی شوند؟

در بافت ماهيچه اي سلول هاي غير فعالي به نام سلول هاي اقماري وجود دارند كه پس از آسيب ويا تحريكي كه به ماهيچه وارد شود ،فعال شده و تقسيم مي شوند و رشته هاي جديد به وجود مي آورند . نورون ها در مغز پرندگان بالغ تقسيم مي شوند ولي در پستانداران خير .رشته هاي عصبي محيطي اگر جسم سلولي شان سالم باشد ،بازسازي مي شوند .

در تنظيم بيان ژن در يوكاريوتها ابتدا كدام يك از اتفاقات زير صورت مي گيرد ؟

اتصال عوامل رونويسي به افزاينده
اتصال عوامل رونويسي به راه انداز و سپس شناسايي آن توسط RNA پلي مراز
اتصال عوامل رونويسي به RNAپلي مراز و سپس شناسايي راه انداز توسط عامل رونويسي

پاسخ:
در رونويسي ،عوامل رونويسي به راه انداز متصل وبعد RNA پلي مراز 2 به آنها متصل وكمپلكس پيش آغازي رونويسي را تشكيل مي دهند كه رونويسي را در سطح حداقل پيش مي برد. نقش افزاينده ، افزايش سرعت وكار ايي رونويسي از راه انداز است .در نتيجه بدون ايجاد كمپلكس پيش آغازي اصلا رونويسي انجام نمي شود .


مغز قرمز استخوان را جزء كدام بافت ها طبقه بندي مي كنند ؟

پاسخ:مغز استخوان بافت خوني است.


آيا اصطلاح دهنده ي عمومي و گيرنده ي عمومي كه گاهي به ترتيب براي گروه خوني O وAB به كار مي رود درست است ؟

در گذشته از اين اصطلاح استفاده مي شد ولي اكنون كه گروه هاي خوني فرعي مثل SS ،MN و...علاوه بر سيستم ABO شناسايي شده اند ، براي انتقال خون لزوما از خون هم گروه استفاده مي شود و درموارد اضطراري و كمبود گروه خوني ذخيره شده در بانك هاي خون ، ازتركيبي از سلول هاي گروه خوني O و پلاسماي گروه خوني AB پس از چند بار شستشو ي آنتي بادي هاي آن ها استفاده مي شود .

با توجه به شكل ص 138 كتاب زيست شناسي وآز 2 ، آيا جهت ميوز 2بر ميوز 1 عمود است؟

در پديده ي اووژنز به طور مثال ،در پايان ميوز 2 ،سلول هاي حاصل از ميوز 1 در جهتي عمود بر تقسيم اول ،از هم جدا مي شوند و اگر پس از تقسيم 1 سيتوكينز انجام نشود (مثلا در سلول هاي گياهي )، سيتوپلاسم چهار سلول متصل در دو جهت عمود بر هم از يكديگر جدا مي شوند

اکسیژن موجود در گلوکز از دی اکسید کربن است يا آب؟

به كاربردن ايزوتوپ سنگين اكسيژن با عدد اتمي 18 نشان مي دهد كه تمام اكسيژن متصاعد شده در فرايند فتوسنتز از تجزيه آب است و در اين صورت پس از انجام واكنش ، اكسيژن سنگين آزاد مي شود. اگر اكسيژن دي اكسيد كربن از نوع ايزوتوب سنگين انتخاب شود، ماده ي آلي و آب اكسيژن سنگين خواهند داشت.همچنين اگر به جاي گياه سبز از باكتري هاي گوگردي كلروفيل داراستفاده شود ، اين باكتري ها دي اكسيد كربن را جذب و به جاي اكسيژن ، گوگرد آزاد مي كنند .

درباره ي بنه توضيح دهيد ؟

بنه يك ساقه ي عمودي ضخيم شده ي زير زميني است .در گلايول بنه ساقه اي كوتاه انباشته از ذخاير غذايي است . بنه از دو بخش قسمت مركزي كه فقط يك جوانه دارد و محل ذخيره ي مواد غذا يي تشكيل شده است . با دو نيم كردن مي توان تفاوت اين دو بخش را تشخيص داد . از جوانه تنها يك ساقه ي برگي گل دهنده به وجود مي آيد و مواد غذايي ذخيره شده صرف توليد اين ساقه مي شود . بنه هاي جديد ي از جوانه هاي كنار برگي به وجود مي آيند بعلاوه ساقه هاي كوتاه زير زميني نيز ممكن است تشكيل شوند كه هركدام به يك بن

چه تعداد آ.ت.پ در عمل در تنفس سلولي ساخته مي شود؟

در كتاب پيش دانشگاهي( و سايرمتن هاي زيست شناسي) مي خوانيم كه در حدود 38 (تا 40 )آ.ت.پ در اثر اكسيداسيون كامل يك مولكول گلوكز حاصل مي شود.اما در عمل اين تعداد مولكول هرگز توليد نمي شود.علت ،اتلاف بر اثر نشت از غشاها هم چنين صرف انرژي براي حركت پيرووات و آ.د. پ به ماتريكس ميتوكندري است . تعداد مولكول هاي آ.ت.پ توليدي را بين 29 تا 30 مولكول تخمين مي زنند.

درباره ي تركيبات ثانويه گياهان توضيح دهيد.

به تركيباتي كه در مسير هاي اصلي سوخت وساز گياهان شركت دارند ( مثل اسيد سيتريك كه در چرخه كربس نقش دارد)،متابوليت هاي اوليه گفته مي شود. آلكالوئيد ها ،فنل ها،موم ها و روغن ها را متابوليت هاي ثانويه(تركيبات ثانويه) مي نامند. اين تركيبات محصولات فرعي مسير هاي متابوليسمي اند و در گياهان عموميت كمتري دارند برخي از اين مواد در برابر علف خواران از گياه حفاظت مي كنند.

آیا پرندگانی که موقع پرواز بال های خود را حرکت می دهند(مثل گنجشک ) نیز بالک دارند ؟

اولین انگشت دست پرندگان دراز و باریک و پر دار است که به طورمستقل حرکت می کند و بالک نام دارد. این انگشت در فضاهای محدود و هنگام مانور دادن و حرکات فرودی و به هوا برخاستن عمل می کند. در پرندگانی که بال های کوتاه و پهنی دارند ، هنگام پروازهای سریع وکوتاه در میان شاخه های درختان، بالک مثل یک سطح کمکی در لبه ی جلویی بال در برابر هوا عمل می کند . پرندگان گوشتخوار بال های نسبتا بلند و پهنی دارند که به پرواز با سرعت کم و فرود آمدن های سریع در فضاهای محدود سازش یافته اند.

پروتئین های کمپلمان درکجا ساخته می شوند؟

کبد تولید کننده ی اصلی کمپلمان است ولی سلول های بیگانه خوار تک هسته ای در سنتز اجزای کمپلمان در محل التهاب اهمیت دارند . سلول های دیگر نیز می توانند یک یا چندجز ء کمپلمان را بسازند.اینتر فرون گاما،ماکروفاژها و سلول های اندوتلیال رگ ها را تحریک می کنند تا برخی از این پروتئین ها را بسازند. پروتئین c1 علاوه بر سلول های کبدی در سلول های اپی تلیال نیز تولید می شود.

چرا ابتداي روده باريك را دوازدهه مي نامند؟

نام دوازدهه به این خاطر به آن داده شده که در قدیم طول آن را در حدود دوازده انگشت به‌شمار می‌آوردند.

چرا درشکل صفحه ی19 کتب پیش دانشگاهی بر روی mRNA عبارت رونوشت اینترون و رونوشت اگزون (به جای اینترون و اگزون ) نوشته نشده است ؟

مام mRNA اولیه رونوشتی از DNA ی الگوست . بنابراین با توجه به این که در شکل کلمه ی "رونویسی "هم نوشته شده است ، آوردن کلمه ی رونوشت برای اینترون و اگزون لازم نیست .

درباره ی چگونگی ایجاد فشار منفی در قفسه سینه تو ضیح دهيد.

هنگام دم قفسه ی سینه باز شده ، فشار درون آن کم می شو د و در نتیجه فشاری که معمولا بر قلب و سیاهرگ های موجود در قفسه ی سینه وارد می آید، کم می شود و فشار سیا هرگ های درون قفسه ی سینه نسبت به سیا هرگ های خارج از آن کاهش می یابد و از این رو خون به سوی قلب کشیده می شود.

جنسیت جانوران والد قاطر چگونه است؟

قاطر حاصل آمیزش اسب ماده و الاغ نر است.البته دورگه ی دیگری به نام Hinnyاز آمیزش اسب نر و الاغ ماده به وجود می آید .

بخش رنگین عقب کره ی چشم گاو که در هنگام تشریح دیده می شود چه نقشی در بینایی آن دارد؟

این لایه درخشش آبی سبز دارد و Taptum Lusidum نامیده می شود .تپتوم لوسیدم بخشی از مشیمیه است که نور تابیده شده را به شبکیه بر می گرداند.این لایه در چشم جانورانی که در شب دید خوبی دارند ، مثل گربه و گاو وجود دارد و به همین دلیل چشم این جانوران در تاریکی می درخشد.

پروتئين هاي كمپلمان در كجا ساخته مي شوند؟

کبد تولید کننده ی اصلی کمپلمان است ولی سلول های بیگانه خوار تک هسته ای در سنتز اجزای کمپلمان در محل التهاب اهمیت دارند . سلول های دیگر نیز می توانند یک یا چند جز ء کمپلمان را بسازند. اینتر فرون گاما ، ماکروفاژ ها و سلول های اندوتلیال رگ ها را تحریک می کند تا برخی از این پروتئین ها را بسازند پروتئین c1 علاوه بر سلول های کبدی در سلول های اپی تلیال نیز تولید می شود

چگونه شير خواران از طريق شير مادر به ايدز مبتلا مي شوند ؟

يكي از راه هاي انتقال مواد غذايي در بدن نوزاد آندوسيتوز است كه از همين راه ويروس ايدز مي تواند وارد بدن نوزاد شود .