نفرات برتر آزمون  :   9سومA        

نام :     فاطمه     نام خانوادگی  :    رخ فروز        درصد :  22

نام :     فاطمه     نام خانوادگی  :    نجاري        درصد :  17

نام :     نجمه     نام خانوادگی  :    فقيه        درصد :  17
---------------------------------------------------------------------------
نفرات برتر آزمون  :   فصل4سال دهم        

نام :     مرتضي     نام خانوادگی  :    عسگري        درصد :  85

نام :     کوثر     نام خانوادگی  :    کاکو        درصد :  82

نام :     سنا     نام خانوادگی  :    شيخي        درصد :  81

---------------------------------------------------------------------------
نفرات برتر آزمون  :   9و10سومB        

نام :     معصومه     نام خانوادگی  :    کاکو        درصد :  75

نام :     فاطمه     نام خانوادگی  :    رخ فروز        درصد :  68

نام :     خديجه     نام خانوادگی  :    حبيبي        درصد :  61

---------------------------------------------------------------------------
اطلاع رسانی

سایت

                                                                        نام کاربری :     

                                                                         رمز عبور :       

                                                   

                                              
                                              تالار گفتگو
                                              رمز عبور خود را فراموش کردم
                                               پرسش های متداول