ریزه میزه های زیستی

در ادامه نکاتی را خواهید خواند که شاید در هنگام مطالعه کتب زیست شناسی به آن توجهی نمی کردید. بی شک با مطالعه این نکات ریز نحوه مطالعه اتان دقیق تر خواهد شد. مطالب به تدریج به این بخش اضافه خواهد شد پس دوباره به این قسمت سر بزنید.